Issue 67 // Melancholy of my land

02.jpg

Melancholy of my land

Photographer: David Bravo & Alejandro Arrias
    WB: @soyundavid @alejandro.arrias
Wardrobe Stylist: Alejandro Arrias
    WB: @alejandro.arrias
Makeup Artist: Stefany Corrales
    WB: @scarolinamua
Model: Oky Espinoza