Issue 67 // Marina style

04.jpg

Marina style

Makeup Artist: Kseniya Ozlem
    WB: kseniya.makeup
Model: Svetlana Cakar
    WB: multan_sveta
Wardrobe Stylist: Anna Bachot
    WB: annabachot
Photographer: Alina Kvitka
    IG: https://www.instagram.com/kvitka.photography
    WB: http://kvitka.photography