Issue 67 // Even Deserts Bloom

12.jpg

Even Deserts Bloom

Stylist: Elena Kuzemkina
    WB: elenakuzemkina
Makeup Artist: Elena Kuzemkina
    WB: @elenakuzemkina
Photographer: Aleksandra Raukh
    IG: http://instagram.com/raukhsasha
    WB: raukhsasha
Female Model: Marina Solovieva @iv.linke
    WB: @iv.linke